آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم با بازخورد مدرس

آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هشتم به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش دانش آموزان و دریافت پاسخ از طرف مدرس زبان انگلیسی آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم Teacher’s Name: Mohammad Hossein Hariri Asl Student’s Grade: 8 Student’s Full … Read more

This lesson was published on Nov 09, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment