انگلیسی پایه هشتم درس پنجم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس پنجم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس پنجم Lesson 5 Conversation Listen to Morteza and Phanindra talking about Isfahan. Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it? Morteza: … Read more

This lesson was published on Nov 01, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment