تشکر Meaning in Farsi – Learn Persian Online

تشکر Meaning in Farsi تشکر Meaning in Farsi /tašakkor/ (noun) English: thanks, appreciation, thank-you French: Merci Urdu: شکریہ Farsi: سپاس، قدردانی، سپاسگزاری Verb: تشکر کردن، سپاسگزاری کردن Adjective: متشکر Antonym: ناسپاسی Examples: سارا برای تشکر از دوستش هدیه ای خرید. Sara bought a gift to thank her friend. از لطف شما متشکرم/ سپاسگزارم. Thank you … Read more

This lesson was published on Feb 02, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment